اثرات مخرب زیست محیطی رسوب صابونی ناشی از فلزکاری: فراخوانی برای جایگزین های پایدار

فرآیند فلزکاری، به عنوان صنعتی کلیدی که شامل شکل دهی و ساخت فلزات می شود، حجم قابل توجهی از ضایعات را تولید می کند که یکی از آنها رسوب ...

ادامه مطلب