جدول فنی روغن فلزکاری ایزی کات

روغن پایه آبی ایزی کات شامل فلزات سنگین نمی باشد

EP ( Extreme Pressure ) : ۰%

Phosphorus: ۰ % (No containing active phosphorus)

Sulfur: ۰% ( No containing active sulfur )

Chlorine : ۰%

Amines: ۰% ( No containing active amines )