• تبریز خیابان امام خمینی چهارراه شهید بهشتی ساختمان آرش طبقه 6 واحد 602