chem-lab

EP ( Extreme Pressure ) : 0%

Phosphorus: 0 % (No containing active phosphorus)

Sulfur: 0% ( No containing active sulfur )

Chlorine : 0%

Amines: 0% ( No containing active amines )

جدول فنی روغن فلزکاری ایکاسا

روغن پایه آبی شامل فلزات سنگین نمیباشد

محصول واحد توضیحات
رنگ ظاهری قهوهای کمرنگ
نقطه ذوب درجه سانتیگراد منفی پانزده
چگالی در ۲۰ درجه سانتیگراد gr/ml ۱٫۱۶۰
فشار بخار در ۲۰ درجه سانتیگراد mbar ماده فرار وجود ندارد
PH در ۱٫۴ درصد ۹
لزجت (ویسکوزیته) Cp ۸۳۰
مدت زمان نگه داری ماه ۲۴
مایع حل شونده به هر درصدی قابل مخلوط شدن است